Thứ Năm, 20-09-2018 Trang chủ Giới thiệu Trợ giúp    
New Page 1
Thông tin đăng nhập mạng:
Username:
Password:
Ghi nhớ mật khẩu

 
Thống kê
Văn bản ISO
Bản đồ & thông tin KTXH
Hệ thống

  Hướng dẫn sử dụng
  Tất cả các thành viên muốn cập nhật dữ liệu lên hệ thông phải đăng nhập mạng với Username và Password kèm theo thông báo đã gửi vào ngày 26/04/2003  
  Các thành viên phải thay đổi mật khẩu của mình trong Menu Hệ thống-Thay đổi mật khẩu  
  Nhóm quản lý phải phân quyền cho thành viên  nhóm hợp tác của phòng ban mình trong Menu: Hệ thống-Phân quyền sử dụng  
  Khi đã đăng nhập mạng tùy theo quyền hạn được phân của mỗi thành viên mà hệ thống cung cấp cho người sử dụng những Menu tương thích. Các thành viên chỉ có thể thao tác với các Menu này  
 
Menu chương trình Giới thiệu
Thống kê các tài liệu trong hệ thống
Thông tin mới từ lần đăng nhập cuối cùng
Tổng cộng 3 thông báo, có 1 thông báo mới
Tổng cộng 16 văn bản
Tổng cộng 1 hồ sơ, có 1 hồ sơ mới
v.v...
 
 
 
Danh mục, gửi và cập nhật thông báo
Danh mục, gửi và cập nhật văn bản pháp luật
v.v...
 
 
 

Trang tiếp theo

 
© Công ty tư vấn xây dựng GT 533 Phiên bản 1.0